Crna Gora 1943

Organi narodne vlasti - NOO, takođe su vremenom dobili nacionalni karakter. Februar 1942. izabran je NOO za Crnu Goru i Boku, koji je od jeseni 1943. prerastao u Zemaljsko antifašističko vijeće Narodnog oslobođenja (ZAVNO) za Crnu Goru i Boku, a od 13.jula 1944. - Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja (CASNO). Sredinom aprila 1945.godine, u oslobođenoj Crnoj Gori, CASINO je pretvoren u Crnogorsku narodnu skupštinu koja je imenovala Narodnu vladu Crne Gore. Na neposrednim i tajnim izborima u oslobođenoj Crnoj Gori, 3. novembra 1946. godine, izabrana je Ustavotvorna skupština, koja je 31.decembra iste godine donijela Ustav Narodne Republike Crne Gore. U njemu je utvrđeno da se narod Crne Gore dobrovoljno udružuje u FNRJ, sa pravom na samoopredjeljenje, uključujući i pravo na otcjepljenje. Formiranje lokalnih NOO, kao privremenih organa narodne vlasti, tekao je uglavnom uporedo sa djelovanjem Zemaljskog odbora. Stepen njihovog razvitka zavisio je od vojno - političke situacije i karaktera Zemaljskog NOO. Stvaranjem velike slobodne teritorije u Trinaestojulskom ustanku nametnulo se pitanje stvaranja nove narodne vlasti umjesto okupatorske i domaće koja je prihvatila kolaboraciju sa okupatorom.

Pismo vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita od oktobra 1943. Ivanu Milutinoviću o potrebi sazivanja skupštine ZAVNO-a za Crnu Goru i Boku
Rezolucija o osnivanju ZAVNO-a Crne Gore i Boke u Kolašinu 15.novembra 1943.
Učesnici Skupštine ZAVNO-a
Članovi Predsjedništva i Izvršnog odbora ZAVNO-a
Predsjednik ZAVNO-a Crne Gore i Boke prof.dr. Niko Miljanić
Legitimacija Ivana Milutinovića vjećnika AVNOJ-a
Rezolucija Prvog konkresa AFŽ-a Crne Gore i Boke održanog 5. decembra 1943. godine u Kolašinu
Naslovna strana publikacije Prvog kongresa AFŽ-a Crne Gore i Boke
Uputstvo Glavnog odbora AFŽ-a (o radu lokalnih odbora AFŽ-a)
Zapisnik sjednice inicijativnog odbora za sazivanje skupštine ZAVNO-a za Crnu Goru i Boku
Zgrada u kojoj je održano Prvo zasjedanje ZAVNO-a za Crnu Goru i Boku 14b

CRNA GORA 1943

Spisak vjećnika ZAVNO-a
Članovi Izvršnog odbora ZAVNO-a
Drugo zasjedanje AVNOJ-a - Crnogorska delegacija sa Titom
Uputstvo Izvršnog odbora ZAVNO-a od 26.novembra 1943 svim NOO u Crnoj Gori i Boki
Rezolucija Prvog antifašističkog kongresa omladine Crne Gore i Boke 25.novembra 1943.
Proglas Inicijativnog odbora rodoljubivih sveštenika, teologa i bogoslova od 15. decembra 1943. sveštenstvu i narodu Crne Gore i Boke
 
Proglas Prvog kongresa AFŽ-a ženama Crne Gore i Boke