Crna Gora 1944

U Beranama je izabran, a u Andrijevci,Kolašinu, Bijelom Polju, Danilovgradu, Crmnici, Šavniku i Grahovu imenovani su privremeni odbori narodnog oslobođenja. Vrhovnu zemaljsku vlast vršila je ustanička privremena Vrhovna komanda nacionalističkih trupa. Vršene su pripreme za izbor civilnog Zemaljskog odbora, ali je to osujetila okupatorska ofanziva velikih razmjera, koja je privremeno poremetila razvitak svih organa i organizacija ustaničke vlasti. Prerastanjem ustanka u NOP širokih razmjera ponovo oživljava rad seoskih, opštinskih i sreskih NOO kao privremenih organa partizanske vlasti. Poslije Ostroške skupštine (8. februara 1942) i formiranja prvog zemaljskog NOO lokalni NOO postaju stalni organi narodne vlasti. Nakon nove (proljećne) okupatorsko- kolaboracionističke ofanzive (1942) i povlačenje partizanske glavnine u pravcu zapadne Bosne, u Crnoj Gori nastaje okupatorsko-kvislinška strahovlada, koja je dovela do raspada partizanskog sistema narodne vlasti. Djelovalo je samo nekoliko NOO u strogo ilegalnim uslovima. U toku bitke na Sutjesci, a naročito poslije kapitulacije Italije i povratka iz Bosne crnogorskih i drugih proleterskih partizanskih brigada i divizija i formiranja Drugog udarnog korpusa dolazi do naglog rasplamsavanja NOP-a u Crnoj Gori i formiranja novih partizanskih odreda i brigada što stvara povoljne uslove za formiranja ZAVNO-a i CASNO-a i novih NOO kao stalnih organa narodne vlasti. Oslobođenjem Crne Gore od fašističkog okupatora i pretvaranjem CASN-a u Narodnu skupčtinu Crne Gore i antifašistički narodnooslobodilački odbori pretvaraju se u narodne odbore.

Proglas Izvršnog odbora ZAVNO-a od 3.januara 1944. narodu Crne Gore i Boke da zbije svoje redove za konačni obračun sa njemačkim okupatorima i njegovim domaćim saradnicima.
Detalj sa proslave 13.jula 1944 u Kolašinu
Proglas Odbora za proslavu 13.jula 1944. o potrebi obilježavanja ovog istorijskog datuma
Muzika na proslavi 13.jula 1944.
Odluka o pretvaranju ZAVNO-a u Crnogorsku antifašističku skupštinu narodnog oslobođenja (CASNO) i o ulasku Crne Gore u Demokratsku federativnu Jugoslaviju kao ravnopravna federalna jedinica.
Odluka o CASNO-u kao vrhovnom zakonodavnom i izvršnom tijelu Crne Gore
Izjava CASNO-a o pravima i dužnostima građana Crne Gore
Izvještaj o radu Predsjedništva CASNO-a od osnivanja do kraja 1944.
Proglas Glavnog odbora NOF Crne Gore i Boke od 16.jula 1944. narodu Crne Gore i Boke
Zaključci Drugog zasjedanja ZAVNO-a Crne Gore i Boke od 16. februara 1944.
Miting borca i naroda 13.jula 1944. u Kolašinu
Defile jedinica NOVJ na proslavi 13.jula 1944. Kolašin

CRNA GORA 1944

Delegati prate rad CASNO-a
Zapisnik o pretvaranju ZAVNO-a u CASNO
Odluka CASNO-a o osnivanju Narodnih sudova i vjerske komisije
Spisak Predsjedništva i članova CASNO-a

CRNA GORA 1945

Nacrt Odluke CASNO-a o njegovom proširenju sa poslanicima iz pljevljskog i bjelopoljskog sreza
Detalj sa Osnivačkog mitinga NOF-a
"Pobjeda" od 29. aprila 1945. O deklaraciji Narodne Vlade Crne Gore
Političko i vojno rukovodstvo na sjednici CASNO-a 18.aprila kada je odlučeno o formiranju Narodne Vlade Crne Gore
Delegati na zasjedanju CASNO-a 17-18 aprila 1945. na kome je proglašeno formiranja Narodne Vlade Crne Gore
Političko rukovodstvo Crne Gore iz 1944.godine. (PK KPJ)