Oslobođena i poluoslobođena teritorija u Jugoslaviji 1941.
Nakon prijema oružja iz užičke fabrike naoružanja Takovski partizanski bataljon ukrcava se u partizanski voz i odlazi na položaj. Užice, oktobra 1941.
Zapisnik sa javne skupštine sreskog NOO Berane 21. jula 1941.
Biranje prvog NOO u selu Brezičani, Prijedor.
Priznanica NOO grada Čačka na uplatu zajma za izdržavanje sirotinje, izbjeglica i drugih, 12. novembar 1941.
Prva partizanska bolnica na Romaniji 1941.

Telegram Oružničke postaje Alipašin most od 28. februara 1942. o prelazu partizanske vojske preko Sarajevskog polja za Igman. Igmanski marš Prve proleterske brigade izveden je u surovim zimskim uslovima na temperaturi od minus 32°C.

Vrhovni komandant Tito predaje ratne zastave bataljonima Prve proleterske brigade u Foči, 15. aprila 1942.

Proglas Užičkog narodno-oslobodilačkog odbora od 11. oktobra 1941,
Odluka NOO Krupanj od 2. septembra 1941. o organizovanju bolnice i Sanitetske službe "radi ukazivanja prve pomoći i liječenju ranjenih i bolesnih boraca narodnooslobodilačkih odreda kao i neprijateljskih vojnika".
Komesar Čačanskog odreda Ratko Mitrović govori na zboru u oslobođenom Čačku, oktobar 1941.
U Rudom je 22. decembra 1941. formirana Prva proleterska brigada, čime je otpočeo proces stvaranja većih partizanskih jedinica. Grupa boraca Prve proleterske brigade kod Rogatice, krajem decembra 1941.
"Fočanski propisi" - dokumenti o ustrojstvu i radu narodnooslobodilačkih odbora, usvojeni u Foči januara 1942.
Kolona boraca kreće sa Zelengore na veliki marš prema Bosanskoj Krajini, juni 1942. Prodor proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu komandant italijanske 2. armije general Mario Roata s gorčinom je prokomentarisao: "Evo ih ovdje, kompaktni i obnovljeni feniks".