Bilten Glavnog štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije (GŠ NOPOJ), 10. avgust 1941. Zadatak narodnooslobodilačkih partizanskih odreda.
Borci Valjevskog odreda u jesen 1941.
Ovlaštenje Draže Mihailovića kojim se odobrava kapetanu Iveziću da svoj odred može "legalizovati kod okupatorskih vlasti na najpogodniji način, starajući se pri tome da ostane na nacionalnoj liniji". To je bilo i formalno odobrenje za saradnju s okupatorima u borbi protiv partizana.
Ustaško ministarstvo prometa izvještava o prekidu saobraćaja na teritoriji Istočne Bosne, koju kontrolišu partizani, decembra 1941.
Oglas ministarstva unutrašnjih poslova NDH - potjernica za diverzantima na glavnoj pošti u Zagrebu, 17. septembar 1941.
Diverzantska akcija na željezničkoj pruzi Sarajevo - Zenica, decembar 1941.
Partizanska zakletva, decembar 1941.
Bosanskohercegovački partizani na Cincaru 1941.
Partizanske diverzije na glavne željezničke komunikacije bile su brojne. Okupatorima i kvislinzima nanijeta je velika šteta u ratnom materijalu, živoj sili, a mnoge su komunikacije onesposobljene za duže vrijeme.
Skica napada na bugarsku policijsku stanicu u Prilepu 11. oktobra 1941.
Samo dva dana poslije Hitlerove posjete, 28. aprila 1941. godine, ilegalci su u Mariboru zapalili njeamčki automobil. Bila je to jedna od prvih diverzija i odgovor Hitleru.