Makedonija

Na Prvom zasjedanju Antifašističkog sobranja narodnog oslobađanja Makedonije (ASNOM), održano 2. avgusta 1944. godine u manastiru Sv. Prohor Pčinski u blizini Kumanova realizovana je iskonska želja makedonskog naroda da formira svoju državu, koja je jedna od osnova narodnooslobodilačke borbe Makedonije, da bude izražena suverena volja makedonskog naroda i njena tri djela, a u saglasnosti sa odlukama AVNOJA i pravom na samoopredjeljenje proglašavaju makedonsku državu kao ravnopravnu jedinicu u Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji.

Ovaj događaj sa važnim istoriskim značenjem o očuvanju i dogradnjom makedonskog nacionalnog bića je potvrđen donošenjem akata državopravnog značaja.

U završnim operacijama o oslobađanju Makedonije, NOV-u je sačinjavalo 3 korpusa brigada u čiji sastav ulaze: 7 divizija, sa 22 udarne brigade, 4 artiljerijske brigade, 3 pionirske i jednom konjičkom brigadom, sa preko 65.000 boraca.

Po konačnom oslobađanju Makedonije 19. novembra 1944. godine, dalje djelovanje makedonskih jedinica ide ka oslobađanju Kosova, a sa petnaestim makadonskim korpusom čije brojno stanje iznosi oko 20.000 boraca u sastavu NOV-a i POJ-a učestvuju u završnim operacijama konačnog oslobađanja Jugoslavije, u proboju Sremskog fronta, preko borbi za oslobađanje Zagreba do Maribora.