Slovenija

Slovenci smo imeli v usodnem šasu toliko moči, da smo se uprli okupatorjem, si priborili osvoboditev, združitev in uveljavili pravico do samoodločbe ter si ustvarili samostojno državnost v okviru federativne Jugoslavije, leta 1991 pa smo uveljavili pravico povezave z drugim narodi.

Glavne točke tega razvoja, ki je tekel v težkem in ne-enakem boju z okupatorji, razvoja državnosti, združitve slovenskih ozemlji v suvereno državno tvorbo, uveljavitve pravice do  samoodločbe vključno s pravico povezave z drugimi narodi in povezovanja slovenskega  naroda z drugimi južnoslovanskim narodi, so tema tega prikaza.

Josip Vidmar, predsednik IO OF: »Slovenski narod danes prvič po tisoč tristo letih nastopa kot enakopraven, samostojen in suveren narod, da ustvari državno tvorbo vskupnost z bratskimi narodi narodi Jugoslavije...«.

»V imenu slovenske delegacije zahtevam, da predsedstvo AVNOJ predlaga odlok o podelitvi naziva maršala Jugoslavije vrhovnemu komandantu NOV in POJ tovarišu Titu«.

Jaka Avšić, general in član Vrhovnega plenuma OF: »Slovenci si želimo edino svobodo, vendar ne samo nacionalno, ampak tudi socialno, moralno in narodno  v Jugoslaviji, da na svo0ji zemlji zaslužijo svoj kruh - dobijo in dosežejo tisto plačilo, kakršno bodo sposobni sami ustvariti«. Na pogovoru slovenske delegacije s Titom je  Avšič postavil vprašanje o rabi slovenskega jezika v bodoči skupni jugoslovenskega jezika v bodoči skupni jugoslovanski vojski. Titovo obljobo so delegati razumeli kot ohranitev slovenske narodne vojske kot enega od atributov slovenske državnosti.

Protivfašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ)

Dr. Metod Mikuž, član Vrhovnega plenuma OF in verski referent: »Ves slovenski narod je za svojo svojo svobodno deželo, za življenje v skupnosti, za novo federativno Jugoslavijo, v kateri bodo vsem narodom zagotovljene enakopravnost in nacionalna in nacionalna individualnost, vse demokratske pravice ter svobodo za neovirani razvoj in vsestranski«.

Edvard Kocbek, podpredsednik IO OF:»Medtem ko mi v tej zgodovinski noč z napori svojega političnega uma polagamo temelje nove državne skupnosti Južnih Salovanov, se ostali tovariži v vsej deželi borijo za svobodo naroda in boljšo prihodnost«.

Kocbek je v svojem govoru  poudaril »univerzalno humanistični značaj« narodnoosvobodilnega boja.

Slovenski narodnoosvobodilni svet

Narodna vlada Slovenije