Srbija

Posle napada nacističke Nemačke na Sovjetski Savez Politbiro CK KPJ je  4.jula 1941. godine u Beogradu doneo odluku da se započne sa borbama protiv okupatora i njohovih saradnika u Jugoslaviji i formirao Glavni štab  NOP odreda Srbije koji je istog dana upućen na teren da usmerava borbu u Srbiji. Od početka ustanka u Srbiji 7. jula do jeseni iste godine osnovana su 23 partizanska odreda sa oko 25.000 boraca. Oni su uspeli da oslobode kompaktnu teritoriju u Zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju, koja je nazvana Užičkom Republikom sa oko milion stanovnika, zatim teritoriju u Južnoj i Istočnoj Srbiji.